Algemene Voorwaarden – ProBad

1. DEFINITIE

1.1 ProBad: Onderhoudsbedrijf Müller gevestigd aan de Donkeregaard 1 4196 AR te Tricht, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ProBad een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie ProBad onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van ProBad betreft.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen ProBad en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst.
1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen ProBad en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van ProBad, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door ProBad schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 Indien Probad bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. ProBad en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Algemeen

3.1 Een aanbieding bindt ProBad niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.2 De door ProBad gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ProBad is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen wordt bevestigd.

Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk

3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:
- omschrijving en plaats van werkzaamheden;
- volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
- tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;
- de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom zal worden betaald;
- eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;
- de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.
3.4 ProBad kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ProBad daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ProBad anders aangeeft.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Probad gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degenen op wiens verzoek ProBad de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien ProBad dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Met betrekking tot de uitvoering op regie basis

3.8 Indien door ProBad een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de overeengekomen uur prijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen. In geval van particuliere opdrachtgevers wordt het factuurbedrag tevens verhoogd met voorrijkosten.
3.9 Als basis voor de facturering zal dienen de door ProBad bijgehouden en door Opdrachtgever voor akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de facturen gevoegd.
3.10 De werkzaamheden zullen in goed overleg met Opdrachtgever worden uitgevoerd. Medewerkers van ProBad, werkend op regie basis, kunnen ook elders dan op de werkplek actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing c.q. uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering, geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door Opdrachtgever van een door ProBad gedane aanbieding, dan wel indien ProBad uitvoering geeft aan een opdracht.
4.2 ProBad zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er een verschil is tussen de tekening en technische omschrijving, zal de tekening gelden als bindend.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ProBad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ProBad worden verstrekt.
4.4 ProBad heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
4.5 ProBad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ProBad is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ProBad het recht bepaalde werkzaamheden (in onder aanneming) te laten verrichten door derden.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart ProBad voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal ProBad bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4.9 Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Probad is geplaatst bericht. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt ProBad in dat geval wel de mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen.

 

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ProBad zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ProBad Opdrachtgever hierover tevoren informeren.
5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal ProBad aan Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ProBad tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ProBad toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor voldoende toilet- en schaftgelegenheid.
6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat ProBad tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven klus gangbare aansluitmogelijkheden.
6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van ProBad, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Probad  het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.6 Opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht ProBad over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan ProBad kan worden toegerekend, is ProBad gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever teniet is gegaan heeft ProBad recht op de bedongen aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

 

7. PRIJZEN MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor bedrijven en inclusief omzetbelasting voor particulieren.

7.2 ProBad zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.
7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die ProBad ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk verrekend.
7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan ProBad niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft ProBad het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt.
7.5 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. ProBad heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is ProBad gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ProBad geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van ProBad worden geheven c.q. door derden ten laste van ProBad worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft ProBad het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

 

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of contant aan het kantoor van ProBad. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de klant van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van ProBad op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Indien ProBad dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.
8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op ProBad.

 

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van

€ 100,00.
9.2 Indien ProBad hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Probad blijft volledig eigenaar van de roerende en onroerende goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Probad verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Probad. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

 

11. OPLEVERING VAN HET WERK

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door Opdrachtgever.

11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal ProBad eventuele kleine gebreken ( die aan een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.
11.4 Indien Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.5 Nadat het werk is opgeleverd is ProBad, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.
11.6 Indien ProBad de termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, is ProBad, mits de vertraging niet door overmacht of door toedoen van Opdrachtgever, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,00 per werkdag. Deze vergoeding mag door Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan ProBad.

 

12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.

12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
12.3 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
12.4 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van Opdrachtgever nadat ProBad hem hiervan in kennis heeft gesteld. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
12.5 Komen ProBad en Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever meegedeelde condities. ProBad behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
12.6 Indien ProBad gegevens nodig heeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan ProBad ter beschikking heeft gesteld.

 

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan ProBad te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan ProBad met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ProBad gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
13.5 ProBad is niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.
13.6 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot het geen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.

 

14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1 ProBad garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
14.2 Op de door ProBad zelf vervaardigde producten geeft ProBad een garantie op basis van de wettelijke normen mits deze producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt.
14.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft ProBad de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
14.4 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is ProBad ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is ProBad tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.
14.5 Op de door ProBad geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
14.6 Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProBad in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door ProBad geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien Opdrachtgever jegens ProBad in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
14.7 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1 Met betrekking tot de door ProBad geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van ProBad- uit welke hoofde dan ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
15.2 ProBad is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van het werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid, of verkeerde handelingen van ProBad of van haar leidinggevenden. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van ProBad beperkt tot het bedrag zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van ProBad te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart ProBad voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
15.4 ProBad is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
15.5 ProBad aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

 

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overigens in de Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt ProBad zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
16.2 Alle door ProBad verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ProBad worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

17. OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1 ProBad is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst ProBad ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.2 Voorts is ProBad bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ProBad op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ProBad de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

18. OVERMACHT

18.1 Indien ProBad door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
18.2 Duurt de overmacht toestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
18.3 Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als ProBad als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ProBad onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ProBad kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door ProBad of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
18.5 ProBad zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht toestand op de hoogte brengen.
18.6 Voor zover ProBad ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ProBad gerechtigd om al het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Opdrachtgever is gebonden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

19. GEHEIMHOUDING

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ProBad gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ProBad zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ProBad niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

20. NIET OVERNAME PERSONEEL

20.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met ProBad, medewerkers van ProBad of van ondernemingen waarop ProBad ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1 Het is ProBad toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

 

22. GESCHILLEN

22.1 Ingeval van een dispuut zal, indien partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, de zaak worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op elke overeenkomst tussen ProBad en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland
24.2 Ingeval uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

25. SLOTBEPALING

25.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

Probad
Nieuwsteeg 61
4196 AK Tricht
Tel: 06 53181917